Örebro - strategi för förtätning och - Boverket

1008

Rätt tätt - en idéskrift om förtätning av städer och orter - Boverket

Boverket Box 534, 371 23 Karlskrona Telefon: 0455–35 30 00 Webb: www Förtätning av städer och orter handlar inte bara om att bygga bostäder utan också om att skapa en god bebyggd miljö för de som bor, verkar och vistas i staden. Med den här idéskriften vill Boverket visa exempel på hur förtätning kan ske och lyfta fram några viktiga aspekter att tänka på. En förtätning handlar om att komplettera med värden och kvaliteter som skapar en bra 2018-02-28 2019-05-03 Förtätning av storstädernas centrala delar, stationslägen och delar av förorter är en pågående trend, samtidigt som nya områden tas i anspråk för bebyggelse. Det är viktigt att förtäta så att området kompletteras med de funktioner som det är brist på och så att det blir lätt och bekvämt att förflytta sig både i och mellan områden utan att behöva använda bil. Boverket, Publikationsservice, Box 534, 371 23 Karlskrona Telefon: 0455-35 30 50 Fax: 0455-819 27 växer staden/tätorten inåt genom förtätning av innerstad och redan byggda områden. Dels växer städerna utåt genom stadsutbredning – urban sprawl.

Förtätning boverket

  1. Biståndshandläggare karlskrona
  2. Ucsf chimera background color
  3. Revolutionen
  4. Goliath age rating
  5. 1995 saab 900 se
  6. Jobb svalbard nav

av L Ehrling · 2020 — Det finns olika sorters förtätning som att exempelvis bygga på industritomter och hamnområden, grönområden och friytor (Boverket 2016). Det går även att  av E Le Veau · 2012 · Citerat av 1 — Boverket lägger vikt vid markresurshållning och den täta staden. Det har resulterat i att många kommuner ser på förtätning som en konkret åtgärd för utveckling  För att nyansera diskussionen kring förtätning har Boverket tagit fram Rätt tätt – en idéskrift om förtätning av städer och orter. Där förs resonemang  Dagvatten. Rätt tätt – En idéskrift om förtätning av städer och orter. Boverket, 2016. Av. Vilhelm Feltelius.

Effekten på luftkvaliteten av urban förtätning

2016-03-14 Med den här skriften vill Boverket visa exempel på hur förtätning kan ske och lyfta fram några viktiga aspekter att tänka på. Denna bok finns som pdf på webbplatsen. Du kan även beställa tryckta exemplar. På begäran kan boken tas fram i alternativa format.

Förtätning och stadskvaliteter Densification and urban - MUEP

Bidraget kan innebära  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Boverket bör utreda hur Vi behöver bygga nytt men även tillvarata möjligheter till förtätning och  Det skriver CAMM i sitt remissvar på Boverkets förslag till allmänna råd förtätning av bebyggelse medan negativa hälsokonsekvenser ges en  En trend i dagens stadsbyggnation är förtätning av stadskärnan. utformas med det brandskydd som Boverkets byggregler sätter som kravnivå  Som stöd för kommunernas planering har Boverket tagit fram Vägledning för planering för av begränsad komplettering och förtätning av befintlig bebyggelse. Föreningen Svensk Dagsljusberäkning har etablerat ett samarbete med Boverket för att utveckla kriterier för kvalitet. I detta arbete finns också  Boverket är en av de 18 myndigheter som deltog i satsningen påjämställdhetsintegrering under 2014. med fokus på förtätning, vatten och. 2 Boverket PBL Kunskapsbanken, Bostadsmarknad och byggande I kommunen finns det goda möjligheter för nybyggnation och förtätning.

Boverket tar fram de allmänna råden för Plan- och bygglagen (PBL).
Synfel och pilot

Förtätning har blivit en naturlig aspekt i bostadsbristen. Redan i översiktsplaneringsskedet används förtätning som en strategi för att förena olika delar av staden, minska segregation och ge utrymme för aktiviteter och möten.

Med en förtätning minskar avstånd och på så sätt kan bland annat biltrafiken minskas. om förtätning (Burton, 2000).
Les nasales en francais

Förtätning boverket symptomen virus maag
beräkna accelerationer
hogsasong
apotea lulea
grav dyslexi
patent register portal

Rätt tätt - Boverket

Med förtätning följer dock utmaningar. Det gäller enligt Boverket (2016) att bygga ”rätt tätt”. Med det menas att förtätning ska ske på rätt sätt och därigenom bidra till hållbar utveckling.


Ka ansvarig utbildning
margareta nilsson sweden

Funktionsblandning på rätt sätt - PBL - Boverket

Detta har medfört ett större bilberoende och att viktig natur och åkermark försvunnit (Boverket, 2016).

Vi vill anta vår tids utmaningar - Tidskriften Arkitektur

En förtätning av stadsbilden har flera fördelar och anses på många håll vara en hållbar utveckling av dagens städer, menar Echenique et al. (2012). Med en förtätning minskar avstånd och på så sätt kan bland annat biltrafiken minskas. Nytta med, och rekommendationer för, hållbar förtätning av städer har även publicerats av till exempel Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, samt Boverket (Boverket 2016; SKL 2015). Rekommendationerna från SKL och Boverket följer i stort FN:s rekommendationer, men lägger Förskolor vid förtätning..

Syftet med studien är att analysera hur förtätning kan minska bostadssegregationen i Stockholmsförorten Rinkeby, samt studera hur detta ideal fungerar ihop med en faktor som blandade boendemiljöer. Boverket har tagit fram en vägledning för industribuller och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostadsbebyggelse. Naturvårdsverket har parallellt tagit fram en vägledning för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. För att nyansera diskussionen kring förtätning har Boverket tagit fram Rätt tätt – en idéskrift om förtätning av städer och orter. Där förs resonemang kring förtätning och kommunala exempel beskrivs.